Novartis Nederland

Novartis Pharma B.V.
Raapopseweg 1
6824 DP Arnhem
Postbus 241
6800 LZ Arnhem

026 3782100

Vraag het ons

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Vul dan ons reactieformulier in.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Juridische verklaring

Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze site aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Novartis Pharma BV nietig worden verklaard en niet meer rechtsgeldig zijn.

Voorwaarden en bepalingen

1. U kunt informatie (de ‘informatie’) van deze site downloaden, visueel weergeven of printen uitsluitend voor niet-commercieel eigen gebruik.

2. U moet elke aanduiding van auteursrecht of andere aanduiding van recht van eigendom welke de informatie die u downloadt bevat, bewaren en reproduceren. U mag echter de inhoud van de site niet voor openbare of commerciële doeleinden verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken, met inbegrip van tekst, beelden, audio en video, zonder schriftelijke toestemming van Novartis Pharma BV. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze site ziet of leest auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven en zonder schriftelijke toestemming van Novartis Pharma BV niet mag worden gebruikt behoudens zoals vastgelegd in deze voorwaarden en bepalingen of in de tekst van de site. Novartis Pharma BV garandeert noch verklaart dat uw gebruik van het materiaal op de site geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij Novartis Pharma BV.

3. Met uitzondering van de voornoemde beperkte toestemming wordt u geen licentie in of recht op enig auteursrecht van Novartis Pharma BV of van een andere partij verleend of toegekend.

4. De internetsites van Novartis Pharma BV kunnen handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Novartis Pharma BV, van aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Geen licentie in of recht op deze handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Novartis Pharma BV, aan haar gelieerde ondernemingen en/of andere partijen wordt aan u verleend of toegekend.

5. Terwijl Novartis Pharma BV zich redelijke inspanningen getroost om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de site te zetten, geeft Novartis Pharma BV geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de inhoud van de site, die wordt geleverd ‘zoals hij is’. Novartis Pharma BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze site of de inhoud ervan. Novartis Pharma BV zal met name niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit of begrijpelijkheid van de op de site opgenomen informatie. Sommige rechtspraakgebieden staan de uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toe, zodat de voornoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Novartis Pharma BV neemt ook geen verantwoordelijkheid op zich en is tevens niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of browsen in de site of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio van de site. Novartis Pharma BV behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar site te onderbreken of op te heffen. De divisie van de Novartis Group die deze site beheert, aanvaardt in het geheel geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of opheffing van een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar site, of dit nu het gevolg is van acties of verzuim van een divisie van de Novartis Group of van een derde partij.

6. Berichten of informatie die u naar de site doorgeeft via elektronische post of anderszins met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke worden en zullen als niet vertrouwelijk en als zijnde niet uw eigendom worden behandeld. Alles wat u doorgeeft of aanbiedt wordt het eigendom van Novartis Pharma BV of aan haar gelieerde ondernemingen en kan worden gebruikt voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, verzending, publicatie, uitzending en aanbieding. Bovendien staat het Novartis Pharma BV vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die in enig bericht staan dat u voor welk doel dan ook naar de site stuurt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten met gebruikmaking van deze informatie.

7. De informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Novartis Pharma BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder enige kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de informatie door te voeren en aan de producten en programma’s die in deze informatie worden beschreven.

8. De internetsites van Novartis Pharma BV kunnen informatie over haar wereldwijde producten en diensten bevatten die niet overal beschikbaar is. Een verwijzing naar een product of een dienst van Novartis Pharma BV op een internetsite van Novartis Pharma BV betekent niet dat dit product of deze dienst in uw woonplaats beschikbaar is of zal komen. U moet zich baseren op productinformatie die speciaal voor uw woonplaats is ontworpen. Die informatie kunt u vinden op de internetsites van de aan Novartis Pharma BV gelieerde ondernemingen in uw woonplaats.

9. Omdat Novartis Pharma BV geen controle heeft over de sites waarmee de site van Novartis Pharma BV links heeft en deze ook niet steunt, en omdat Novartis Pharma BV de sites waarmee de site van Novartis Pharma BV links heeft niet heeft getoetst, erkent u dat Novartis Pharma BV niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina’s of van andere sites met links naar de site van Novartis Pharma BV. Uw link met de site, off-site pagina’s of andere sites is voor uw eigen risico en behoeft geen toestemming van Novartis Pharma BV. Door gebruik te maken van deze links weet u dat de juridische verklaring en de beleidsregels voor de privacy van de betreffende site van toepassing zijn en deze kunnen anders zijn dan die van Novartis Pharma BV.

10. Hoewel Novartis Pharma BV van tijd tot tijd discussies, chats, berichten, uitzendingen, bulletinboards en dergelijke op de site kan controleren en beoordelen, is Novartis Pharma BV hiertoe niet verplicht en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud van deze plaatsen noch voor fouten, belediging, smaad, laster, verzuim, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in enige informatie binnen deze plaatsen op de site. Het is verboden om illegale, bedreigende, smadelijke, beledigende, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografisch of godslasterlijk materiaal aan te bieden of te verzenden, of materiaal dat gedrag vertegenwoordigt of stimuleert dat als een strafbare handeling kan worden beschouwd, tot civiele aansprakelijkheid leidt of anderszins een wet overtreedt. Novartis Pharma BV zal volledig samenwerken met wetshandhavinginstanties of voldoen aan een gerechtelijk bevel waarmee Novartis Pharma BV wordt verzocht of opdracht krijgt om de identiteit van iedereen die deze informatie of dergelijk materiaal aanbiedt bekend te maken.

11. Novartis Pharma BV kan te allen tijde deze voorwaarden en bepalingen herzien door onderhavige informatie bij te werken. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende en voor u bindende voorwaarden en bepalingen opnieuw te bekijken.

12. De links op deze site zijn alleen op de home page toegestaan. Deep linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novartis Pharma BV.

13. Verbinding van deze site met sites of elementen van sites van partijen die geen deel uitmaken van de Novartis Group is niet toegestaan. In-line linking of een andere manier van het opnemen van delen van deze site in sites van partijen die geen deel uitmaken van de Novartis Group is eveneens verboden.

U maakt zich zorgen over uw geheugen.
Wat kunt u doen en wat is een geheugenpoli?

Met het ouder worden neemt vergeetachtigheid toe. Als dat ernstige vormen aanneemt, is er misschien meer aan de hand. Ook bepaalde psychologische en gedragsveranderingen kunnen mogelijk eerste aanwijzingen zijn van een onderliggend geheugenverlies. Er kunnen meerdere oorzaken voor zijn die soms lastig te achterhalen zijn. Vroegtijdig laten onderzoeken is daarom hierbij van groot belang.

Over het hele land verspreid bestaan er sinds enkele jaren zogenoemde¬†‘geheugenpoli’s’. In deze poli’s, die vaak verbonden zijn aan het ziekenhuis, houdt een team van gespecialiseerde medewerkers zich bezig met allerlei problemen aangaande het geheugen. Die gespecialiseerde centra zijn met name ontstaan sinds er medicamenteuze mogelijkheden zijn die symptomen van geheugenstoornissen en bijkomende klachten een periode lang kunnen stabiliseren of zelfs verminderen.

Via de geheugenpoli zal men proberen om goed inzicht te krijgen in uw probleem om een zo goed mogelijke diagnose te stellen. Als blijkt dat een ziekte de vermoedelijke oorzaak is van uw klachten, zullen therapeutische mogelijkheden met u worden besproken. Die kunnen in bepaalde gevallen leiden tot volledig herstel. Wanneer dat niet te verwachten is, zal de behandeling gericht zijn op het zoveel mogelijk terugdringen van de ziekteverschijnselen. Met behulp van medicijnen zal er dan naar gestreefd worden om uw conditie zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te handhaven en wordt veel aandacht besteed aan uw directe persoonlijke omgeving.

Overzicht geheugenpoli's

Klik op een provincie voor een overzicht van geheugenpoli's in uw regio:

Doorverwijzing

Voor een bezoek aan de geheugenpoli heeft u een doorverwijzing van uw huisarts nodig.
Vraag uw huisarts hier naar!